Vedtægter

 

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1 Kalundborg Firma og Familie Sport
        Initialer: KFS
 • 1.2 Stiftelsesår: Februar 1969 
 • 1.3 Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.
   
 • 2 Foreningens formål
 • 2.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, fællesskaber og familien, at fremme interessen for sport, motion og samvær
   
 • 3 Organisation
 • 3.1 Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidræt og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.
   
 • 4 Medlemskab
 • 4.1 Foreningen, er åben for alle, der ønsker medlemskab, og kan tilslutte sig foreningens formål.
 • 4.2 Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer herfor udarbejdet af bestyrelsen. 
 • 4.3 Endvidere optages personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber til hold- og individuelle idrætter. 
 • 4.4 Medlemskab ophører automatisk ved sæsonafslutning. Ved tilmelding til ny aktivitet sker registrering som medlem. 
 • 4.5 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af forudbetalt kontingent eller på andel af KFS’s formue.
   
 • 5 Medlemsforpligtelser
 • 5.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firma-idrætsforbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer. 
 • 5.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at oplyse navn, adresse og fødselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen. 
 • 5.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende turneringer, aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

 • 6 Ordinær generalforsamling
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside og evt. på andre sociale medier..
  6.2 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  8. Eventuelt
  6.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
  6.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før mødet.
  6.5 Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  6.6 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere fra § 6.5.
  6.7 Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for KFS samt referenten på mødet.
 • 7 Ekstraordinær generalforsamling
  7.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. 
  7.2 En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 28 dage efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 8 Afstemninger
  8.1 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.
  8.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
  8.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
  8.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
  8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 6.4., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag til i forvejen indsendte forslag, der fremsættes på mødet.

 • 9 Valg
  9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
  9.2 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og tre  bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget konstituerer sig selv  med en sekretær, en kasserer  og næstformand.
  9.3 På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.
  9.4 Ved forfald i utide kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling.
  9.5 Idrætsudvalgsformændene vælges på KFS’s generalforsamling med halvdelen de lige år og den anden halvdel de ulige år. Hvis der ikke vælges en formand på generalforsamlingen, udpeges formanden efterfølgende af KFS’s bestyrelse.
  9.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant.
  9.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 • 10 Besyrelsen
  10.1 Foreningens opgaver varetages af følgende organer:
         Generalforsamlingen
         Bestyrelsen
         Udvalg
  10.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.
  10.3 Bestyrelsen skal føre protokol over sine møder, der afholdes så ofte formanden eller 1/3 af bestyrelsen finder det fornødent. Der afvikles minimum 3 møder om året, og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
  10.4 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 11 Forretningsudvalg
  11.1 Formanden, næstformanden sekretæren og kassereren udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen.

 • § 12 Idræts- og aktivitetsudvalg
  12.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse idræts- og aktivitetsudvalg.
  12.2 Udvalgets opgaver er at drifte, udvikle og varetage idrætsaktiviteten.
  12.3 Forretningsudvalget udpeger formanden og fastsætter retningslinjer for udvalget i samarbejde med udvalget indtil førstkommende generalforsamling.

 • § 13 Øvrige udvalg
  13.1 Forretningsudvalget kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg.
  13.2 Til ad hoc udvalg kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg.
  13.3 Bestyrelsen udpeger formanden og fastsætter retningslinjer for disse ad hoc udvalg.

 • § 14 Tegningsret
  14.1 Foreningen tegnes af formanden. 
  14.2 Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige underskrift af forretningsudvalget.
  14.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.
  14.4 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

 • § 15 Kontingent
  15.1 Kontingent til foreningen fastsættes hvert år af  bestyrelsen. 
  15.2 Kontingentet forfalder ved tilmelding til de enkelte aktiviteter.
  15.3 Kontingentrestancer kan ikke accepteres udover 14 dage fra sidste betalingsdato.
   
 • § 16 Regnskab og revision
  16.1 Regnskabsåret følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
  16.2 Den økonomiansvarlige fremlægger på generalforsamlingen det reviderede regnskab.
  16.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen og være underskrevet af kassereren, formanden og revisorerne.
  16.4 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til forretningsudvalget.
  16.5 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens bank- og girokonti. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 • § 17 Eksklusion
  17.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer og hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden i turneringer, aktiviteter og stævner.
  17.2 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 • § 18 Våbenpåtegning
  18.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
  18.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

 • § 19 Vedtægtsændringer
  19.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelse, udvalg og medlemmer.
  19.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.
  19.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendigt på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden at pkt. 19.2. behøves at opfyldes.

 • § 20 Doping
  20.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt forbundets gældende dopingregulativ.
  20.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
  20.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.

 • § 21 Foreningens opløsning
  21.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
  21.2 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til almennyttige idrætslige og/eller fritidsformål. Hvortil besluttes af generalforsamlingen.
  21.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. marts 2010. Revideret d. 2. marts 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg med i vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret på alle vores sjove og fede aktiviteter i løbet af året 🎳🎾🏅