Vedtægter

Klik her for at se vedtægterne som en PDF-fil

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1 Kalundborg Firma Sport
        Initialer: KFS
 • 1.2 Stiftelsesår: Februar 1969 
 • 1.3 Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.
   
 • 2 Foreningens formål
 • 2.1 KFS motiverer arbejdspladserne og familierne til firmaidræt og sundhedsfremme samt varetager medlemmernes idrætslige interesser.
   
 • 3 Organisation
 • 3.1 Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.
   
 • 4 Medlemskab
 • 4.1 Foreningen, der er åben for alle, optager personer, der er hjemmehørende i Kalundborg Kommune og omegn. 
 • 4.2 Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer herfor udarbejdet af bestyrelsen. 
 • 4.3 Endvidere optages personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber til hold- og individuelle idrætter. 
 • 4.4 Medlemskab ophører automatisk ved sæsonafslutning. Ved tilmelding til ny aktivitet sker registrering som medlem. 
 • 4.5 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af forudbetalt kontingent eller på andel af KFS’s formue.
   
 • 5 Medlemsforpligtelser
 • 5.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firma-idrætsforbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer. 
 • 5.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at oplyse navn, adresse og fødselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen. 
 • 5.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende turneringer, aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

 • 6 Ordinær generalforsamling
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker i KFS’s blad og/eller lokalavis samt på www.kalundborgfirmasport.dk.
  6.2 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson
  8. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  9. Eventuelt
  6.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
  6.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før mødet.
  6.5 Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  6.6 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere fra § 6.5.
  6.7 Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for KFS samt referenten på mødet.
 • 7 Ekstraordinær generalforsamling
  7.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. 
  7.2 En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 28 dage efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 8 Afstemninger
  8.1 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.
  8.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
  8.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
  8.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
  8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 6.4., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag til i forvejen indsendte forslag, der fremsættes på mødet.

 • 9 Valg
  9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
  9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af: